Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας
Πιστοποίηση Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ / Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας
Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας
Η Πολιτική της Εταιρίας ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε. για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Υ.Α.Ε.), καθορίζεται από τη Διοίκηση, και βασίζεται στη συνεργασία, συναίνεση και συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού της.

Η Πολιτική της Εταιρίας βασίζεται επίσης στον συνεχή και ανοικτό διάλογο σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με όλους τους συνεργάτες, προμηθευτές, εργολάβους, κρατικούς ή μη κρατικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, με τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολο της.

Η Εταιρία δεσμεύεται για την:
  • Συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία πού ισχύουν και αφορούν τις παραγωγικές δραστηριότητές της.

  • Παροχή των αναγκαίων πόρων -ανθρώπινων, τεχνολογικών και οικονομικών- για τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Υ.Α.Ε., με βασικό σκοπό τη συνεχή αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, την εκτίμηση της επικινδυνότητάς των και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ελέγχου, προστασίας και πρόληψης, για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και για την επιτυχία του στόχου των μηδενικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

  • Κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των εργαζομένων της σε θέματα Υ.Α.Ε. για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην προσπάθεια προστασίας και πρόληψης.
H Πολιτική της Εταιρίας ανασκοπείται
  • κατά τη διάρκεια της ετήσιας ανασκόπησης, από τη Διοίκηση, του Συστήματος Διαχείρισης της Υ.Α.Ε. με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση,
είναι διαθέσιμη
  • στα ενδιαφερόμενα μέρη
και κοινοποιείται
  • σε όλους τους εργαζόμενους, με το σκοπό να τηρούνται αυτοί ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους έναντι του Συστήματος Διαχείρισης Υ.Α.Ε.
 
Copyright © Erlikon 2022 /Privacy Policy GR/EN Created by Realize S.A. with Viva Services Platform